Partneri

Činnosť znaleckej organizácie je zameraná na vyhotovovanie znaleckých posudkov pre štátne orgány, právnické a fyzické osoby za účelom :Transformácie, revitalizácie, prevodu a prechodu majetku, bankové úvery, poisťovacie, zmluvy, nepeňažné vklady, riešenia súdnych sporov, policajné dokazovanie, mimosúdne dohody, konkurzy, exekúcie, zvyšovanie základného imania, delenie spoločnosti, fúzie spoločnosti a iné právne úkony. Okrem znaleckej činnosti sa organizácia zaoberá zabezpečovaním kompletnej inžinierskej činnosti vo výstavbe; prípravná, realizačná a po realizačná činnosť. Vypracúvavame kontrolné rozpočty stavebných prác a dodávok a máme oprávnenie stavbyvedúci a stavebný dozor. Zabezpečujeme aj kompletné geodetické a kartografické práce (práce v katastri nehnuteľnosti, účelové mapovanie, inžinierska geodézia), majetkoprávne vysporiadania a pozemkové audity. http://www.expertizy.sk

Comments are closed.