Služby

zameranie

Kataster nehnuteľností

geometrické plány na

 • zameranie stavieb k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
 • zameranie rozostavaných stavieb (k poskytnutiu úveru)
 • zameranie a oddelenie pozemku
 • majetkoprávne vysporiadanie
 • vecné bremená
 • obnovenie pôvodných nehnuteľností
 • vytýčenie vlastníckych hraníc
 • práce v podrobnom polohovom bodovom poli
 • identifikácia parciel


Mapovanie a inžinierska geodézia

 • polohopisné a výškopisné zamerania
 • porealizačné zamerania inžinierskych sietí (voda, plyn, kanál…)
 • polohové a výškové osadenie stavieb
 • porealizačné zamerania
  - dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb
 • vyhotovenie účelových máp všetkých mierok
 • digitalizácia a vektorizácia máp
 • zameranie do digitálnej mapy


INÉ

 • prídelové listiny
 • pozemkové audity

Comments are closed.